HMS/KS

O E Kne AS er ISO sertifisert på standardene 9001 Kvalitet, 14001 Ytre Miljø og 45001 Arbeidsmiljø.
I entreprenør- og anleggsbransjen er risikoen for ulykker stor. Arbeidet med HMS/KS er derfor et viktig verktøy som bidrar til å gjøre Odd Einar Kne AS til en stadig bedre og tryggere arbeidsplass for våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

HMS
Gjennom arbeid med Kvalitet, Ytre miljø og Arbeidsmiljø jobber vi aktivt for å levere kvalitet på våre jobber, forhindre ulykker, forebygge skader samt bidra til god helse og trivsel blant firmaets medarbeidere. Vi arbeider aktivt med å redusere vår påvirkning på det ytre miljøet gjennom miljøbevisthet i planlegging og uførelse av arbeid. Vi utvikler vårt firma med både kompetanse og utstyr for å tilfredstille krav fra våre oppdragsgivere og kunderhar jevnlige møter og sender medarbeidere på kurs hvor medarbeiderne blir oppdatert på forskrifter, bestemmelser og hvor innrapporterte hendelser fra virksomheten og tiltak for risikoreduserende tiltak gjennomgås.

H – for helse

En god helse gir lavere sykefravær og en bedre arbeidshverdag for den enkelte medarbeider.
Vi prøver å bygge opp under dette med å ha:

 • god kommunikasjon for å kartlegge og komme i forkant av helseutfordringer for å unngå sykdom, skader og fravær
 • Oppfordre til bruk av et godt utstyrt trimrom for våre medarbeidere, som er tilgjengelig natt som dag, året rundt.
 • et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten som tilbyr alt fra vaksiner til fysioterapi og jevnlige helsekontaktmøter.
 • ergonomisk utstyr både i maskiner, på verksted og på kontorene.
 • tilrettelegging for å unngå tungt og ensidig arbeid.
 • interne arbeidsbeskrivelser og rutiner for risikoanalyse og sikker jobb analyser for å bidra til en sikker og hensiktsmessig arbeidsutførelse.

M – for miljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig både med tanke på kvalitet, effektivitet og for å forhindre høyt fravær.

Som tiltak for å styrke det gode arbeidsmiljøe vårt, kan vi nevne:

 • Våre medarbeidere skal ha riktig kompetanse og være kvalifisert og løsningsorienterte.

S – for sikkerhet

Sikkerhet er høyt prioritert og noe vi jobber med daglig!

 • vi har kvalifiserte medarbeidere.
 • vi har hyppig opplæring/kursing.
 • vi utfører en risikovurdering og “Sikker jobb analyse” før alle oppdrag, sammen med våre samarbeidspartnere og medarbeidere.
 • vi utfører jevnlige vernerunder som skal påse at lover, regler og interne arbeidsbeskrivelser blir fulgt.
 • vi har et arbeidsmiljøutvalg som gjennomgår ulike rapporter og vurderer de interne rutinene.
 • vi sørger for riktig bruk av verneutstyr og andre risikoreduserende tiltak som øker sikkerheten.

Vårt ledelsessystem er sikrer at vi er oppdatert på nye regler og krav som bransjen har å forholde seg til og at vi kan levere tjenester i henhold til oppdaterte standarder.

Medco Din HMS bistår med bedriftshelsetjeneste, kurs og veiledning som er tilpasset vår drift,
og er også representert i vårt Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

KS- Kvalitet/ YTRE MILJØ
Fra 2021 er O E Kne AS ISO-sertifisert etter standardene 9001 Kvalitet, 14001 Ytre Miljø og 45001 Arbeidsmiljø. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester og leveranser. Alle våre avvik innen kvalitet og ytre miljø som rapporteres av oss selv eller kunder blir gjennomgått og tiltak med ansvar blir iverksatt. Våre ansatte rapporterer avvik og forbedringsforslag på app Smartdok. Vi følger opp med tiltak og ansvar for gjennomføring med involvering av de ansatte.